Privacy Policy

Kwalitatief informatiebeheer

De informatie op onze websites komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (hierna NAVB). De NAVB besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete manier van informatievoorziening. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten of dat informatie gedurende een periode wijzigt. De NAVB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de websites. De NAVB behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De NAVB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Aan de officiële regelingen van de NAVB geldend binnen de aangegeven periode, die via de websites zijn gepubliceerd kunnen uiteraard wel rechten worden verbonden.

Het is mogelijk dat via de websites toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. De NAVB kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of websites.

Slotopmerkingen

Deze tekst kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze tekst zullen via de website bekend worden gemaakt. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons door jou worden verstrekt. Hierbij hanteren wij de Privacyverklaring van de NAVB als kader en houden wij ons aan de eisen, die de AVG (nieuwe Europese privacywetgeving) ons stelt.

Slotopmerkingen

Deze tekst kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze tekst zullen via de website bekend worden gemaakt. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Rechten van betrokkenen

 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die de NAVB van je verzamelt in te zien
 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die NAVB van je verzamelt te wijzigen indien deze niet juist of incompleet zijn
 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die De NAVB van je verzamelt te laten verwijderen maar alleen in de volgende gevallen:
  • de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
  • je een gegeven toestemming intrekt en deze toestemming de enige grondslag is waarop de verzameling is gebaseerd;
  • wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verzameld
 • Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de NAVB te beperken (stil te laten zetten). De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt in de volgende gevallen:
  • met jouw toestemming;
  • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsverordening;
  • ter bescherming van de rechten van anderen
 • Op je studentendashboard kun je zelf jouw profielgegevens inzien en aanpassen Wil je een privacyverzoek doen of een vraag stellen aan onze privacydesk dan kan dat via ons formulier Privacyverzoek dat je hier kunt downloaden. Stuur het formulier naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Slotopmerkingen

Wij zullen de tekst op deze pagina af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies en/of privacy wijzigen. We mogen de inhoud van deze pagna altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of je de toestemming wilt herzien.

Functionaris Gegevensbescherming

De NAVB heeft een interne toezichthouder op de Verwerking van Persoonsgegevens aangesteld. Deze toezichthouder wordt functionaris gegevensbescherming genoemd (hierna: “FG”). De FG zal door de NAVB tijdig worden betrokken bij alle aangelegenheden waar Persoonsgegevens bij komen kijken.

De taken van de FG houden in:

 • het informeren en adviseren van alle betrokken partijen over hun verplichtingen onder de AVG;
 • het toezien op de naleving van de AVG en andere relevante privacywetgeving.
 • het toezien op de naleving van dit privacybeleid door de NAVB;

Je kunt direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming per e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch met 0646038499

Cookies

De NAVB gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de computer van websitebezoeker wordt geplaatst. Er zijn technische cookies en tracking cookies. Ze worden met pagina’s van de websites meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Hoewel het overgrote deel van de cookies geen persoonsgegevens verzamelt, moet in Nederland toch toestemming worden gevraagd voor het gebruik van cookies.

In deze cookieverklaring leggen we uit wat we gaan plaatsen, waarvoor we dit gaan plaatsen en of we de verkregen gegevens aan derden verstrekken. Het is niet zo dat je bij bezoek aan onze website direct alle cookies op jouw computer krijgt: het is afhankelijk van de specifieke pagina die je bezoekt, en eventueel een handeling die je op de betreffende pagina verricht (bijvoorbeeld wanneer je een formulier invult).

Deze cookieverklaring geldt voor de websites:

www.navb.nl, www.fotovakschool.nl, www.dutchfilmersacademy.nl

Welke cookies hanteert de NAVB en voor welk doel?

Deze paragraaf heeft betrekking op de cookies die de NAVB zelf plaatst en uitleest. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde 'first party cookies' zijn geen derde partijen betrokken.

Functionele cookies

De NAVB plaatst functionele cookies. Deze cookies zorgen er voor dat de website naar behoren werkt Zo zorgen functionele cookies er bijvoorbeeld voor:

 • onthouden deze functionele cookies de op de website(s) ingevulde formulieren.
 • het onthouden van voorkeuren als taalinstelling of locatie etc.
 • het uitlezen van je browserinstellingen om de website optimaal op je beeldscherm te tonen
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het mogelijk maken om te reageren op onze website

Statistische cookies

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Wij gebruiken Google Analytics en Google Tag Manager voor statische analyse. Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website

De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Zo wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. De NAVB heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij geven Google ook geen toestemming om de gegevens met andere partijen te delen.

Voorkeurs cookies

De NAVB plaats sessiecookies die slechts een beperkte tijd op jouw Randapparatuur worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om jouw surfgedrag op de website(s) tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. De NAVB kan met behulp van deze gegevens de website nog tijdens het bezoek aanpassen aan de voorkeuren van de bezoekers.

Verwijderen cookies

De toestemming die u heeft gegeven aan De NAVB voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Hier kunt u lezen op welke wijze u binnen de verschillende internet browsers de verschillende type cookies kunt verwijderen:

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Meer informatie over cookies?

Op de website van de Consumentenbond kunt u meer informatie over cookies vinden:

Wat zijn cookies?
Waarvoor dienen cookies?
Cookies verwijderen
Cookies blokkeren

Slotopmerkingen

Wij zullen de tekst op deze pagina af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies en/of privacy wijzigen. We mogen de inhoud van deze pagina altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of je de toestemming wilt herzien.

Beeld- en geluidsmateriaal

De websites en opleidingsbrochures van De NAVB bevatten veel beeld- en geluidsmateriaal. De NAVB spant zich in om iedereen die hierop herkenbaar is vooraf om toestemming te vragen. Een beeld- of geluidsopname van een herkenbaar persoon is immers een persoonsgegeven. Hiervoor gebruiken wij een toestemmingformulier. In dit formulier worden naast de toestemming ook de contactgegevens van de persoon in kwestie vastgelegd. De toestemmingsformulieren en het opnamemateriaal wordt door ons, volgens de privacy wetgeving (AVG), bewaard.

Beeld- en geluidsopname bij evenementen

Bij evenementen worden met regelmaat door ons beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Om ook bij deze onoverzichtelijke situaties ervoor te zorgen dat iemand niet ongewenst wordt afgebeeld plaatsen wij aankondigingen hierover op de betreffende locatie. In deze mededeling staat de opname aangekondigd, het doel en een verwijzing naar de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen naderhand gepubliceerde opnamemateriaal.

Intrekken gegeven toestemming

Er kan zich natuurlijk een situatie voordoen waarin publicatie van opnamemateriaal waarvoor toestemming is gegeven niet meer wenselijk is. In dat geval kan de persoon in kwestie de gegeven toestemming intrekken. De NAVB zal (uiterlijk binnen 30 dagen) zorgen voor verwijdering van het opnamemateriaal en het toestemmingformulier uit de opname-archief. Het gebruik in nieuwe uitingen is hiermee uitgesloten. Het opnamemateriaal dat reeds gepubliceerd is op de website worden door ons vervangen. Opnamemateriaal in reeds verzonden e-mails dan wel verspreide uitingen op papier kunnen wij helaas niet meer terughalen.

Verstrijken bewaartermijn

De NAVB bewaart de toestemmingsformulieren en het opnamemateriaal niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn. Wanneer de bewaartermijn verstrijkt worden zowel de toestemmingsformulieren met daarin de contactgegevens als het opnamemateriaal vernietigd. In reeds gepubliceerde uitingen waar het opnamemateriaal al werd gebruikt zal dit worden vervangen. Ook hier hanteren wij een maximale afhandeltijd van 30 dagen. Opnamemateriaal in reeds verzonden e-mails dan wel verspreide uitingen op papier kunnen wij helaas niet meer terughalen.

Achterhalen rechthebbenden

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot beeld- en geluidsmateriaal op de uitingen van De NAVB te achterhalen. Iedereen die meent dat zijn/haar herkenbare beeld of stemgeluid zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, vragen we contact met ons op te nemen.

Slotopmerkingen

Deze tekst kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze tekst zullen via de website bekend worden gemaakt. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens de NAVB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. de kwaliteit van de technische beveiliging wordt met regelmaat getest.

Slotopmerkingen

Wij zullen de tekst op deze pagina af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies en/of privacy wijzigen. We mogen de inhoud van deze pagina altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of je de toestemming wilt herzien.

Hergebruik website content

Op de website rust een auteursrecht van De NAVB. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Slotopmerkingen

Wij zullen de tekst op deze pagina af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies en/of privacy wijzigen. We mogen de inhoud van deze pagina altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of je de toestemming wilt herzien.