Kernprincipes en uitgangspunten van de ANBI-Stichting Photographic Design Support

Statutaire doelstelling

‘De ANBI Stichting Photographic Design Support heeft ten doel het stimuleren van creatief talent in Nederland op het gebied van fotografie en film en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.‘

Bovenstaande bereikt de stichting door het verzamelen en beheren van (sponsor)middelen voor het organiseren van wedstrijden, het toekennen van awards, het houden van tentoonstellingen en verzorgen van publicaties met het werk van (afgestudeerde) fotografie- en film-studenten, waarvan het belangrijkste kenmerk is dat de activiteiten hen stimuleren om zich planmatig op de commerciële markt te begeven. Bij alle activiteiten is het doel dat deelnemers gestimuleerd worden om een substantiële stap voorwaarts te maken. De activiteiten zullen bestaan uit een samenhang van bijvoorbeeld wedstrijden, tentoonstellingen, publicaties, media-aandacht, promotie-acties, trainingen en scholing, vormgeving, uitwisselingen, onderzoek en al wat daarop betrekking heeft.


Afwezigheid van winstoogmerk

  • De ANBI heeft ten doel om de middelen ten goede te laten komen van enerzijds de organisatie en promotie van de ondernomen activiteiten en het verzorgen van publiciteit die de deelnemers ten goede komt, anderzijds als prijzengeld te worden uitgekeerd. Batige saldi worden gereserveerd voor komende activiteiten.
  • Bestemming liquidatiesaldo. LiquidatieSaldi worden aangewend ter bevordering van de marktpositie van startende beroepsbeoefenaren in de fotografie en/of film, na afloop van hun studie.


Missie

De ANBI Stichting Photographic Design Support stimuleert jonge fotografen en filmers om aan de inhoudelijke aspecten van hun werk een zakelijk/organisatorisch/commerciële aanpak toe te voegen. Door het bieden van begeleiding en promotionele mogelijkheden, en door het organiseren van aansprekende wedstrijden en daarmee samenhangende activiteiten wordt het denken in die richting versterkt, en hebben de juist-afgestudeerden een extra mogelijkheid om zich in de markt te zetten.

De ANBI heeft als doel om de verworven sponsormiddelen te verzamelen en conform de doelen te besteden. Sponsormiddelen kunnen uit geld, diensten of producten bestaan.


Beleid

Te verwachten werkzaamheden van de instelling
De Stichting Photographic Design Support:

  • Zoekt samenwerking en sponsoring ter organisatie, financiering en promotie van activiteiten met partners, sponsors en media.
  • Stelt (beleids-)plannen op,  maakt werkplannen
  • Voert de administratie van de Stichting en van ondernomen projecten
  • Stuurt de uitvoering aan
  • Legt verslag aan bestuur en partners voor
  • Voert promotionele activiteiten om de doelen van de Stichting voor het voetlicht te brengen

Een overzicht van de toekomstige projecten door de instelling
De Stichting Photographic Design Support evalueert jaarlijks de ondernomen activiteiten met de betrokken partijen, en toetst deze aan de doelstellingen. Het organiseren van een jaarlijkse Grant voor net afgestudeerde Fotografen is het eerste doel dat wordt nagestreefd. Daartoe is samenwerking gezocht met de Keep an Eye Foundation.

Werving van gelden
De Keep an Eye Foundation heeft voor de eerste editie (2015) toegezegd € 20.000 ter beschikking te stellen. Dit geld is gelabeld voor de Prijsuitreiking en het Prijzengeld van de Keep an Eye Fotovakschool Grant (10.000 + 10.000). Overige middelen bestaan uit werkzaamheden en geld waarvoor de Fotovakschool garant staat.

De wijze waarop de instelling gelden werft
De Stichting overlegt jaarlijks en tussentijds over plannen en de besteding daarvan met de sponsoren en partners. Bestuursleden brengen vanuit hun werkzaamheden en netwerken suggesties voor activiteiten en partners aan. Sponsorgelden zullen op projecten gelabeld worden geworven.

Beschikken over het vermogen van de stichting
De Stichting gaat een uitvoeringsovereenkomst aan voor het beschikken over de middelen, beheren van het aanwezige geld, en verslaglegging. In eerste instantie zal de stichting Nederlandse Fotovakschool de uitvoerder van deze overeenkomst zijn. Deze overeenkomst is tot ten minste eind 2018, en wordt tussentijds geëvalueerd.

Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur
De bestuurders van de Stichting verdelen in onderling overleg de taken.

Beschrijving van de wijze waarop het vermogen van de instelling wordt beschikt
De Stichting beschrijft in de uitvoeringsovereenkomst op welke wijze haar vermogen beheerd dient te worden. Jaarlijks wordt de stand van het vermogen bepaald, en beslist het bestuur over de reservering dan wel besteding daarvan. Het bestuur neemt hierover gezamenlijk, met meerderheid van stemmen, beslissingen. Voor het beheer van de middelen is een bankrekening opengesteld, waartoe het bestuur de toegang heeft.

Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur
De uitvoerders zowel financieel als organisatorisch overleggen werkplannen en resultaatsverslagen aan het bestuur. Deze worden door het bestuur getoetst aan de beleidsplannen van de Stichting.

Vermogen van de instelling
De instelling start zonder eigen vermogen. Eventuele financiële overschotten van projecten worden gereserveerd voor komende projecten. Vermogensvorming is niet bedoeld, maar kan voortvloeien uit de loop der zaken. Het bestuur besluit over reservering of mogelijk restitutie aan geldschieters.

Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling
De Stichting doet uitkeringen ten behoeve van de organisatie, promotie en presentatie aan de uitvoerders, op basis van plannen en facturen. Daarnaast reikt de stichting prijzengeld uit aan prijswinnaars van Grants en Awards. Prijswinnaars ontvangen een cheque, waarmee zij het (netto)prijzengeld in ontvangst krijgen.

Cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform doelstelling
Bij aanvang van de Stichtingsactiviteiten is een eerste project al voorzien. In het eerste jaar van de ANBI wordt een ontvangst van sponsorgelden begroot van € 20.000. Dit wordt besteed via activiteiten die de Fotovakschool uitvoert namens de Stichting (max €10.000) en drie prijzen van € 7000, resp, € 2000 en € 1000.


Beheer

Vermogen van de instelling
De stichting beheert in principe geen eigen vermogen. Eventuele baten worden opgevoerd als reserveringen ten behoeve van uitvoeringskosten in het komende jaar.

Kostenstructuur van de instelling
De Stichting kan beheerskosten in rekening brengen, als uitvloeisel van de uitvoeringsovereenkomst. In- en uitgaande middelen houden verband met de activiteiten zowel als met het beheer van de Stichting. Activiteiten vloeien voort uit (jaar-)plannen; beheerskosten hebben te maken met administratie en promotie van de stichting zelf. Te denken valt aan bankkosten, opstartkosten, webbeheer, huisstijl etc.

Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen. Beloning beleidsbepalers.
De kosten van het beheer worden zo veel mogelijk gedragen door de partners, in de vorm van uitvoerders, door het ter beschikking stellen van werkzaamheden door medewerkers van die partners.

Beschrijving administratieve organisatie
De jaarlijkse begroting en het verslag van in- en uitgaande middelen worden in opdracht van het bestuur opgesteld uitgevoerd door de financiële medewerkers van de Uitvoeringspartner.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Photographic Design Support bestaat uit:
Paul Akkermans, Voorzitter
Ludwik Szwajcer, Penningmeester

Fotograaf: Melanie Weij